Nieuws

Algemeen

Voorjaarsledenvergadering 31 maart 2017

Op vrijdagavond 31 maart 2017, om 20.00 uur vindt onze voorjaarsledenvergadering plaats! Deze wordtgehouden in het Wijkgebouw de Schutterheuvel, Harmen Systrastraat 8a in Sneek.
Alle leden van WV Snits zijn van harte uitgenodigd!
De agenda van de vergadering is als volgt.

 1. Opening door de voorzitter Roel Vogelzang
 2. Notulen najaarsvergadering 2016
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursverkiezing.
 5. Aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar: Jacob van der Zee (penningmeester)
 6. Financieel overzicht 2016, door Roel Vogelzang (wegens afwezigheid Jacob)
 7. Wielerclinics 2017
 8. Trainingsweekend 12/13/14 mei
 9. Tijdritten
 10. Vrijwilligers
 11. Wat verder ter tafel komt
 12. Rondvraag
 13. Sluiting
Meer nieuws