Privacybeleid

Privacybeleid WV Snits

Als club dienen ook wij te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), kortweg de privacywet. Zie ook www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij als club hieraan voldoen, is vastgelegd in dit Privacy reglement WV Snits.

Daar waar ‘hij’ staat, kan ook ‘zij’ worden bedoeld.

Doel

Bescherming van persoonsgegevens

Verantwoordelijkheden

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

 • alle aan haar toevertrouwde persoonsgegevens;
 • optimale bescherming door het nemen van technische en organisatorische maatregelen;
 • juiste informatie verstrekken op haar website, social media pagina’s en nieuwsbrieven;
 • schade beperken na een datalek en betrokkenen op de juiste wijze hiervan in kennis stellen.

Iedere vrijwilliger/actief betrokkene is verantwoordelijk voor:

 • alle aan hem toevertrouwde persoonsgegevens;
 • optimale bescherming door het nemen van technische en organisatorische maatregelen;
 • het direct melden van een geconstateerd datalek aan de contactpersoon AVG.

De contactpersoon AVG is verantwoordelijk voor:

 • afhandeling van schriftelijke verzoeken omtrent persoonsgegevens;
 • geeft een ontvangen melding van een datalek direct door aan het bestuur en doet, indien nodig, hiervan direct melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactpersoon AVG

De secretaris van WV Snits is de contactpersoon AVG en is te bereiken via e-mail: secretaris@wvsnits.nl.

Wij verwerken persoonsgegevens van je, als je:
 • verenigingslid bent of wilt worden
 • vrijwilligerswerk of tegen een vergoeding taken uitvoert
 • ouder/verzorger bent van minderjarige verenigingsleden
Persoonsgegevens zijn:
 • naam, adres, woonplaats
 • e-mailadres, telefoonnummer
 • geboortedatum, geslacht
 • bankgegevens
 • jeugdleden < 18 jaar: contactgegeven ouder/verzorger
 • (financiële) afspraken
Doeleinden zijn:
 • ledenadministratie
 • financiële afhandeling lidmaatschap
 • aanmelden wedstrijdleden
 • herkenbaarheid vereniging
 • verstrekken van clubkleding
 • verslaglegging wedstrijden, trainingen en clubactiviteiten
 • onderhouden van contact m.b.t. activiteiten, uitnodigingen
 • registratie vrijwilligers
De grondslagen zijn:
 • de betrokkene heeft toestemming gegeven
 • uitvoering van overeenkomst
 • rechtvaardig belang
Iedereen heeft het recht om:
 • zijn eigen persoonsgegevens in te zien;
 • zijn eigen gegevens te laten wijzigen/te verwijderen, mits niet in strijd met de overeenkomst;
 • eerdere verleende toestemming in te trekken;
 • om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Verwerken van persoonsgegevens:

Er worden persoonsgegevens aan derden verstrekt, als dat nodig is voor het uitvoeren van een doeleind. Wij verstrekken gegevens aan:

 • leden-, vrijwilligers-, sponsoren administratie
 • Belastingdienst
 • beheerders WV Snits website, e-mails en hosting ervan
 • kledingsponsoren

Deze partijen zijn (net als ons) verwerkersverantwoordelijke en zijn daardoor al hoofdelijk verantwoordelijk voor de aan hen gegeven persoonsgegevens. Onze eigen vrijwilligers of medewerkers ontvangen ook persoonsgegevens.

Van iedere doelgroep worden alleen die persoonsgegevens verzameld die nodig zijn. Per doelgroep zijn de soort van persoonsgegevens en het doeleind inzichtelijk in het Register AVG. Dit Register AVG is voor iedereen op verzoek in te zien en wordt jaarlijks tijdens de ledenvergadering besproken en mogelijk aangepast. Indien je hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een e-mail aan secretaris@wvsnits.nl.

Iedereen die in opdracht van WV Snits gegevens heeft/verwerkt, zorgt er voor dat:

 • er alleen gegevens bewaard worden die noodzakelijk zijn m.b.t. het doel de club WV Snits;
 • de gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is;
 • gegevens goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven.
Beeldmateriaal

WV Snits maakt in haar communicatiemiddelen gebruik van beeldmateriaal (foto-video) om wedstrijden, clubactiviteiten en wielrennen in het algemeen te verslaan en/of te promoten. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met jullie privacy. Onze ‘hobby’ fotografen hebben de plicht om jullie geen schade te berokkenen bij het plaatsen hiervan op bijvoorbeeld onze website/social media.

Bezoekers van wedstrijden kunnen tevens in beeld komen bij (live) televisieopnamen en/of persfoto’s. WV Snits is niet verantwoordelijk voor de manier waarop je in beeld wordt gebracht. Op onze wielerbaan in Sneek wordt je vooraf in kennis gesteld van mogelijke foto of video opnamen..

Veiligheid

Voor bescherming van persoonsgegevens zijn en worden blijvend maatregelen genomen om misbruik en verlies van persoonsgegevens te voorkomen. WV Snits maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn.

Cookies

De website www.wvsnits.nl maakt in beperkte mate gebruik van cookies. Dit zijn primair essentiële cookies die nodig zijn voor de werking van de site. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de basis geanonimiseerde analytische cookies van Google Analytics en een cookie van Facebook voor het delen van posts.

Wijzigingen in ons Privacy reglement

Dit Privacy reglement is met zorg opgesteld, echter kan het voorkomen dat wij deze in de toekomst aanpassen. Op onze website www.wvsnits.nl  is altijd de laatste actuele versie zichtbaar.

Vragen/opmerkingen?

Heb je vragen en/of opmerkingen, betreffende WV Snits en de AVG? Stuur dan een e-mail aan onze contactpersoon AVG: secretaris@wvsnits.nl.

Nieuws